Regulamin internetowej sprzedaży hurtowej

www.tasiemka.pl

 § 1Definicje

 1. Serwis/Hurtownia Internetowa – serwis internetowy w domenie www.tasiemka.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

 2. Sprzedawca/ Usługodawca – Hanna Wiśniowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-105 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejprowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 7831224622, REGON: 630788776;

 3. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;

 4. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny;

 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;

 6. Strony – Sprzedawca i Kupujący oraz Usługodawca i Użytkownik;

 7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 8. Kupujący– osoba fizyczna, o­­­soba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Konsumentem,mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedażylub Umowę o Świadczenie Usługi Stacjonarnej;

 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowęw zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 10. Klient Przedsiębiorca Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK)- osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 11. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 12. Umowa-Umowa Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usługi Stacjonarnej lub Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną zawierana w ramach niniejszego Serwisu;

 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

14.    Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną-umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;

15.    Umowa o Świadczenie Usługi Stacjonarnej- usługa pozwalająca Kupującemu na uczestnictwo w stacjonarnych kursach organizowanych przez Sprzedawcę;

16.    Towary–rzeczy ruchome oferowane w Hurtowni Internetowej przez Sprzedawcę;

17.    Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.tasiemka.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usługę Hurtowni Internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcya także warunki zawierania umów na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

 3. Użytkownik przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w ramach niniejszego Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu oraz jej archiwalne wersje są każdorazowo umieszczane w Serwisie w zakładce „Regulamin.”

 6. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: tasiemka.hurt@wp.pl lub numerem kontaktowym: +48 696 862 094.

 7. Użytkownik może ponadto skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym za pomocą:

a)       Facebooka, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „Hurtownia Pasmanteryjna „Tasiemka”,

b)      Instagrama, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „tasiemka_hanna_wisniowska”

§ 3Zasady korzystania z Serwisu

 

1.       ­Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu,

b)      dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku chęci założenia konta lub zawarcia umowy),

c)       przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript (wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu).

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a)       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

c)       korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

d)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e)       korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

4.       Usługodawcazastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu nie ma wpływu na zobowiązania Stron wynikających z zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów.

5.       Opisy, zdjęcia, znaki towaroweznajdujące się w Serwisie mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.

6.       Korzystanie z Serwisu wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Zaleca się korzystanie z Serwisu poprzez urządzenie posiadające oprogramowanie antywirusowe.

§ 4Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

a)       dokonywania zakupów Towarów,

b)      zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej (warsztaty stacjonarne),

c)       założenia Konta pozwalającego na podgląd statusu realizacji zamówień, zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,

d)      przeglądania treści udostępnionych w Serwisie (Blog),

e)       dodawanie opinii,

f)        zapisania się do usługi Newsletter.

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z usług, które są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia założenia Konta i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta. Usunąć konto można samodzielnie w panelu Użytkownika lub kontaktując się w tym celu z Usługodawcą.

 3. Usługa dodawania opinii dostępna jest bez konieczności posiadania Konta. W ramach tej Usługi Użytkownik ma możliwość dodania opinii o danym Towarzelub Usłudze Stacjonarnej po podaniu imienia lub pseudonimu. Opinie znajdujące się w Serwisie nie są w żaden sposób weryfikowane a Usługodawca nie zapewnia, że opinie te pochodzą od osób, które dokonały zakupu danego Towarlub skorzystały z Usługi Stacjonarnej. [MB1] Opinie są moderowane jedynie pod kątem tego, czy nie zawierają treści obraźliwych lub zakazanych przez prawo. Publikowane są zarówno opinie pozytywne lub negatywne. Użytkownik po dodaniu opinii nie ma możliwości jej usunięcia. Możliwe jest to dopiero po skontaktowaniu się z Usługodawcą.

5.       Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji o nowych ofertach, promocjach, nowościach, wydarzeniach w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych”lub inny równoważny, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi.[M2]  Szczegółowe informacje na temat usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem poniższych czynności, do:

a)       wycofania niektórych Towarówze sprzedaży,

b)      zmiany cen oraz ilości Towaróww Hurtowni Internetowej,

c)       wprowadzania nowych TowarówwHurtowni Internetowej,

d)      przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Towary.

 

§ 5Sprzedaż Towarów

1.       Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Hurtowni zawieranie umów sprzedaży jedynie z Przedsiębiorcami oraz Klientami Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta (KPPUK).

2.       Sprzedawca nie umożliwia za pośrednictwem Hurtowni Internetowej zawierania umów sprzedaży z Konsumentami. Konsumenci mogą dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.niteczki.pl, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna.

3.       Poprzez dokonanie zakupu rozumie się zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawartą na odległość.

4.       Usługa dokonywania zakupu dostępna jest zarówno dla Kupującychposiadających Konto jak i bez konieczności zakładania Konta w Serwisie.

5.       Sprzedawca zapewnia możliwość dokonania zakupu Towarów w postaci:

-        artykułów i narzędzi do różnych technik rękodzielniczych,

-        kart podarunkowych (voucher).

6.       Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

7.       Przez Umowę Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towarów objętych zamówieniem i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Towary objęte zamówieniem odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

8.       W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Podanie danych osobowych w formularzu zakupu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.  W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towarów oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Kupujący jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

9.       W przypadku zakupu karty Podarunkowej (vouchera) jest on wystawiany w formie elektronicznej i wysyłany w ciągu 24 godzin od momentu wysłania Kupującemu potwierdzenia złożenia zamówienia, w formie PDF na podany przez Kupującego adres e-mail. Jeżeli Kupujący chce, aby karta podarunkowa była imienna wówczas powinien w opcji komentarza do zamówienia dodać taką informację.  Kartę podarunkową można wykorzystać na zakup Towarów oraz Treści Stacjonarnych w Hurtowni Internetowej przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego Karty Podarunkowej na maila.  Kupujący kartę podarunkową ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §9 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy karta podarunkowa zostanie aktywowana przez Kupującego lub posiadacza karty, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy.Karta podarunkowa nie jest treścią cyfrową a do jego sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Towaru, z zastrzeżeniem niniejszego ustępu.

10.    Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

11.    Zamówienia w Hurtowni Internetowej można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

12.    Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu i potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą.

13.    W przypadku, kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.

 

§5aSprzedaż miejsc na warsztatachstacjonarnych z technik rękodzielniczych
(Usługa Stacjonarna)

 

1.       Sprzedawca zapewnia możliwość dokonania zakupu miejsca na warsztaty stacjonarne z technik rękodzielniczych (Usługa Stacjonarna).

2.       Każdorazowo w ogłoszeniu o aktualnych warsztatach znajduje się data, miejsce oraz godziny, w których odbywają się warsztaty.

3.       Umowa o Świadczenie Usługi Stacjonarnej zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.       Przez Umowę o Świadczenie Usługi Stacjonarnej Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić warsztaty stacjonarne w terminie i miejscu określonym każdorazowo w opisie, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę.

5.       W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru warsztatu stacjonarnego zarówno w zakresie terminu i miejsca oraz ilości miejsc. Każdy z wybranych warsztatów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Podanie danych osobowych w formularzu zakupu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej.  W kolejnych krokach Kupujący wybiera metodę płatności. Na ostatnim etapie Kupujący jest informowany o łącznej wartości wybranych warsztatów a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6.       Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7.       Zamówienia w Hurtowni Internetowej można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

8.       Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu i potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą.

9.       W przypadku, kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.

10.    Do Umowy o Usługi Stacjonarnej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

11.    Reklamacja Usługi Stacjonarnej odbywa się na zasadach określonych w §8 b niniejszego Regulaminu.

12.    W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi Stacjonarnej KPPUK ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w §9 Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało KPPUKjeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę (tj. zorganizował warsztaty), za wyraźną i uprzednią zgodą KPPUK który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia tj. za pomocą odpowiedniego okienka przy składaniu zamówienia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości[MB3] .

 

§6 Warunki i metody płatności

 1. Ceny Towarów oraz Usług Stacjonarnych podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do dokonywania płatności za Usługi Stacjonarne, przy czym Sprzedawca nie umożliwia płatności za kartę podarunkową (voucher), lub Usługę Stacjonarną przy odbiorze lub za pobraniem.

 3. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów dostawy Towarów.

 4. Sprzedawca wystawia fakturę VAT i doręcza go Kupującemu wraz z dostawą Towaru, niezależnie od wybranej formy płatności.

 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a)       przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 36 2130 0004 2001 0393 7554 0001 w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin. Terminem spełnienia świadczenia jest moment dokonania obciążanie rachunku bankowego Kupującego. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)      zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU w momencie składania zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego w systemie płatności PayU,

c)       zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Kupujący uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu zamówienia,

d)      zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Kupujący uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu zamówienia.

 1. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności określonego w ust. 5 pkt. a i b, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na dokonanie płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wówczas przesłane Kupującemu w formie mailowej z informacją o anulowaniu zamówienia z uwagi na jego nieopłacenie w wymaganym terminie.

§ 7Dostawy Towarów

 

1.       Od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności za pobraniem od dnia zawarcia umowy, Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia i na jego realizację ma od 2 do 6 dni. [MB4] Jeżeli termin ostatniego dnia przypada na dzień wolny od pracy, wówczas termin kończy się z upływem kolejnego dnia roboczego.

2.       Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 1 Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. W takim przypadku Kupujący ma prawo:

a)       żądania zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia albo

b)      odstąpienia od tej umowy i odzyskanie wpłaconej sumy pieniężnej. W tym przypadku pieniądze zostaną Kupującemuzwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3.       Kupujący dostarcza Towary na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów wysyłki.

4.       Koszty przesyłki pokrywa Kupujący, chyba że co innego wynika z ustaleń między Stronami.

5.       Kupujący zapewnia następujące metody dostawy za pośrednictwem przewoźników:

a)       przesyłka kurierska- Kurier InPost,

b)      przesyłka do punktu odbioru- Paczkomat InPost,

c)       przesyłka kurierska- DHL Kurier.

6.       Kupujący ma również możliwość osobistego odbioru Towarów pod adresem: ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-405 Poznań w godzinach działania sklepu tj. od ………….. do ………...

 1. Zamówiony przez Kupującego Towar zostanie dostarczony na wskazany przy dokonywaniu zamówienia przez Kupującego adres lub do wskazanego przez Kupującego Paczkomatu InPost.

 2. Kupujący ma obowiązek odebrać Towar:

                                     a)      w przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika- w momencie dostarczenia rzeczy przez kuriera albo w maksymalnym terminie wyznaczonym do odbioru zamówienia wyznaczonym przez przewoźnika (Inpost),

                                    b)      w przypadku odbioru osobistego- w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

9.       W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towarów, jest on zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki, jeżeli Kupujący (w trybie i terminie określonym w §9 Regulaminu) lub Sprzedawca nie odstąpił od umowy.

10.    Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na odebranie towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wówczas przesłane Kupującemu w formie mailowej z informacją o anulowaniu zamówienia z uwagi na jego nieopłacenie w wymaganym terminie oraz zwróci Kupującemu zapłaconą przez niego cenę za Towaru pomniejszoną o koszty przesyłki (chyba że Kupujący odstąpił od umowy w trybie i terminie określonym w §9 Regulaminu) oraz koszty przesyłki zwrotnej nieodebranych Towarów.

11.    Jeżeli Sprzedawca ani Kupujący nie odstąpi od umowy i Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na odebranie Towaru, Sprzedający może zastrzec ponowną wysyłkę Towarów dopiero po uiszczeniu przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów ponownej przesyłki.

12.    Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Kupującemu wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji, jeżeli takie są i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.    Wydanie Towaru:

                            a)          w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą następuje w z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju,

                           b)          w stosunku do KPPUK następuje z chwilą jej wydania do rąk Kupującego, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez KPPUK, wówczas wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

14.    Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

15.    W momencie dostarczenia przesyłki przez przewoźnikaKupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

16.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Towaru podczas przesyłki:

                                a)      Kupujący będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany w pierwszej kolejności do dochodzenia roszczeń z tego tytułu od przewoźnika,

                               b)      Kupujący będący KPPUK zgłasza swoje roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.

§8 Reklamacje w przypadku sprzedaży Towarów

1.       Odpowiedzialność za wady Towaru oraz Usługi Stacjonarnej zostaje wyłączona w stosunku do Przedsiębiorców.

2.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względemKlienta Przedsiębiorcy Posiadającego Uprawnienia Konsumenta (KPPUK), za zgodność sprzedanego Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

3.       Jeżeli Towar jest niezgodny z UmowąKPPUK może żądać jego naprawy lub wymiany.

4.       Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy KPPUK żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy KPPUK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez KPPUKjest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5.       Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Wówczas KPPUKprzysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

6.       Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez KPPUK o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla KPPUKuwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim KPPUK go nabył.

7.       Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.       KPPUK udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Koszty dostawy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie ponosi Sprzedawca.

9.       Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, KPPUKmoże złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

                                         a)      Sprzedawca odmówił naprawienia lub wymiany Towaru, 

                                        b)      Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru,

                                         c)      brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca już próbował go naprawić lub go wymienił,

                                        d)      brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego wezwania do naprawy lub wymiany,

                                         e)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie naprawi on lub nie wymieniu Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla KPPUK.

10.    KPPUK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

11.    Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie UmowyKPPUKmoże odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez KPPUK wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby KPPUK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

12.    W razie żądania obniżenia ceny, Sprzedawca zwraca KPPUKkwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KPPUKo obniżeniu ceny.

13.    W razie odstąpienia od umowy KPPUK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca KPPUKcenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

14.    Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KPPUK, chyba że KPPUKwyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

16.    Reklamacje należy złożyć poprzez przesłanieformularza reklamacji lub innego równoważnego oświadczenia pocztą tradycyjną lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail: tasiemka.hurt@wp.pl.Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź na innym wzorze.

17.    Towar objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (np. faktura VAT, wydruk potwierdzający zamówienie, wydruk z konta bankowego) i odesłać na adres:Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań

18.    Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację KPPUK w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8b Reklamacje w przypadku Usługi Stacjonarnej (warsztaty stacjonarne)

1.          Usługodawca ponosi względem KPPUK odpowiedzialność za zgodność świadczonych Usług Stacjonarnych dotyczących organizacji warsztatów stacjonarnych z Umową.

2.          KPPUK ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przeprowadzonych warsztatów stacjonarnych, jeżeli uważa, że zostały one przeprowadzone niezgodnie z Umową.

3.          Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy: tasiemka.hurt@wp.pl

4.          Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Identyfikację KPPUK, datę i miejsce warsztatu stacjonarnego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

5.          Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację KPPUK w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. KPPUK, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Towaru do Sprzedawcy.

 2. Zasady odstąpienia od umowy w przypadku Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej reguluje odpowiednio §5a.  Do kwestii nieuregulowanych w tych paragrafach stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 3. Sprzedający nie zwraca KPPUKkosztów przesyłki Towarów do KPPUK.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a)     dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez KPPUKlub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, któraobejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

b)    dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia umowy.

5.       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. W celu odstąpienia od Umowy KPPUK może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w postaci wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila:tasiemka.hurt@wp.plalbo w formie papierowej i wysłane na adres: Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez KPPUKprześle na adres poczty elektronicznej KPPUK potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. KPPUK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu odUmowy zwraca KPPUK dokonane przez niego płatności.

 7. Jeżeli KPPUK, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez KPPUKdodatkowych kosztów.

 8. KPPUK, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaróww ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KPPUK, chyba, że KPPUK wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla KPPUK z żadnym kosztem.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KPPUKdo chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KPPUKdowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od KPPUK.

§ 10Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych Użytkowników, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Użytkowników, okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników, prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§ 11Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

b)      nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;

c)       awarii sprzętu Użytkownika;

d)      działań lub zaniechań Użytkowników.

2.       W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.

 2. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: tasiemka.hurt@wp.pl

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

 

§ 12Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2023

3.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

4.       Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Hurtowni Internetowej.

5.       Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Hurtowni Internetowej w zakładce „Regulamin”.

6.       Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. KPPUK może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

7.       W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

8.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

 


 [MB1]„Opinie znajdujące się w Serwisie nie są w żaden sposób weryfikowane a Usługodawca nie zapewnia, że opinie te pochodzą od osób, które dokonały zakupu danego Towaru lub skorzystały z Usługi Stacjonarnej.”

 [M2]Każdy mail wysyłany w ramach Newslettera powinien przewidywać takie rozwiązanie aby umożliwić Użytkownikowi łatwą rezygnację z otrzymywania wiadomości.

 [MB3]Pod formularzem złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest kupienie miejsca na warsztat stacjonarny powinien znaleźć się dobrowolny checkbox:

„Wyrażam zgodę na świadczenie usługi polegającej na umożliwienie mi udziału w warsztatach stacjonarnych w wybranym przeze mnie miejscu i czasie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy/a, że w przypadku wykonania usługi utracę prawo do odstąpienia od umowy.„

 [MB4]Proszę ocenić czy ten termin jest odpowiedni, czy może chce go Pani wydłużyć/ skrócić. To jest już termin wliczający również czas dostawy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ REKLAMACYJNY

Załącznik nr 2 do Regulaminu FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY